КОМЕНСКИ УЧИЛИЩНИ ПАРТНЬОРСТВА

 

 

 

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕ ЗА ЧОВЕКА И ГОРАТА”

Материали по проекта: (За да ги разгледате, необходимо е да ги свалите и да имате инсталиран MS Office xp+)

  ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

  • Премахване на взаимните предразсъдъци чрез контакт на учениците с връстници от други страни. Комуникацията и срещата трябва да помогнат да се изгради разбирателство един с друг и да се обменят идеи. По този начин трябва да бъдат подсилени отношенията между хората от различни европейски страни, особено между западно – и източноевропейските държави.

 

  • Изостряне чувствителността по здравни въпроси и подобрение на здравословното състояние на участващите чрез развитие и подсилване на едно здравословно поведение на движение и хранене. Подобряване на качеството на живот чрез съзнателно здравословно поведение. За цел също е и покачване на взаимната отзивчивост,  например чрез обмен на училищните групи по здравно дело, доколкото е възможно.

 

  • Изостряне чувствителността за връзката на човешкото здраве и това на горската екосистема. В това се състои и въвеждането в научнопопулярното мислене и работа чрез прилагане на анализиращи методи и употреба на статистически процеси.
  • Използване на техниката за комуникация при решаване на проблем и при прехвърляне на данни.

 

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ:

Главни приоритети на проекта със заглавие „Здраве за човека и гората” бяха качеството на живот с оглед на шума в училище, здравословното хранене и начин на живот, двигателната активност и естествената околна среда  - гората.

        Бяха проучени и обменени обширни данни за поведението на хранене, консумация на алкохол, пушене и двигателна активност на младежите, както и поведението към горите в региона на училищата.. Учениците заедно определиха отделните главни точки и ги развиваха в хода на проекта редовно в дискусии  на интернационалните срещи, проведени в Бабенхаузен, Биелск Подласки, Лисабон и Ловеч. Чрез споразумения бяха разпределени отговорности за отделни области на проекта на училищата-партньори, които събираха всички резултати и ги допълваха.

         Във всички училища-партньори се състоя интензивна дискусия на тема „ Гората като околна среда на човека” и бяха организирани художествени изложби с различни техники на рисуване, използване на природни материали и фотографии. Резултатите можеха да бъдат видяни по време на срещите по проекта и бяха обменени отчасти интернационално, като българските художествени произведения бяха показани в Бабенхаузен. На срещата в Бабенхаузен, Германия през м.ноември 2007 бяха представени снимките за природния календар и бяха обсъдени проектите на училищата, като крайният вариант, разработен и представен на работната среща в Биелск Подласки през м. май 2008, беше отпечатан през м. ноември.  

        Състояха се интервюта с местни горски служби и институции ( сушилня за семена, разсадник) във всички страни. В Германия се проведе освен това картографиране на Неофити. На базата на проучване за най-разпространените дървесни видове в региона на всяко училище учениците изработиха хербарии, като всяко училище-партньор получи папка от останалите. Резултатите бяха съпоставени. Частично успешни бяха опитите за засаждане на семена от дъб, събрани в околностите на Лисабон.

       На базата на предварителни ориентиращи измервания на шума в Германия учениците развиха съвместен начин на действие и опитаха да получат във всички партньорски училища сравними резултати. Всички наблюдения и опити бяха дискутирани и интерпретирани в интернационални кръгове.

Многобройни анкети относно различни здравни аспекти (движение, консумация на алкохол и никотин, хранене), както и опити за определяне на физическата дееспособност от ученици бяха разработени, проведени и систематизирани. Една съвместна паралелна седмица на здравето се оказа организационно неосъществима.