Оперативна програмаРазвитие на човешките ресурси” 

      

 Проект  „Работилница за бъдещи откриватели”

Проектът е финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001/07/4.2-01 «Да направим училището привлекателно за младите хора»  финансиран от Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г.  и Република България чрез Министерство на образованието и науката.

Водеща организация : Природо-математическа гимназия – Ловеч

Партньор: Сдружение „Знание” – Ловеч

Продължителност: 16 месеца ( от 01.09.2008г. до 31.12.2009г.)

Обща стойност на проекта: 50 000 лева

Специфични цели

1. Постигане на висок образователен и възпитателен ефект при изявите на творческите способности и прилагане на знанията и уменията на учениците.

2.  Създаване на атрактивни клубни форми  за организиране на свободното време на възможно най-голям брой ученици в безопасна среда (училището).

3. Подпомагане на процеса на професионално ориентиране и придобиване на социални умения, необходими за успешно включване на пазара на труда.

 

              Чрез проекта се разширяват  възможностите за извънкласна и извънучилищна дейност в нови клубни форми - „Астрономия”, „Млад химик”, „Шахмат” и „Дискусионен клуб”,  както и за развитието на потенциала на талантливите ученици чрез създаване на школи по математика и информационни технологии. Учениците от клуб „Астрономия” и „Химия” и школата по математика ще имат възможност по 5 дни през пролетната и лятната ваканции да съчетаят почивката сред природата и интензивните занимания в съответните области -  наблюдение на  звездни обекти, вземане на проби и изследване на замърсяването на водата, решаване на нестандартни задачи. А в дните около 22 април – Деня на планетата Земя и празник на ПМГ ще се проведе Седмица на природните науки и състезание с отбори от други сродни училища в страната, както и шахматен турнир.

        Идеята за   Дискусионен  клуб „Моята бъдеща професия” се роди по време на реализацията на проект за професионалното ориентиране. От проведените анкети с родители, ученици, учители и работодатели установихме, че процесът на вземане на решение за избора на посока за бъдещо професионално развитие трябва да бъде подпомогнат по един неформален и интересен начин. С богат опит в тази посока е нашият партньор Сдружение „Знание” и техни експерти ще фасилитират и организират дискусиите в групи по 10-15 ученици от 11 и 12 клас.

      За проектния период е заложено да участват 330 ученици.

          Ролята на учителите в работата с изявените ученици е изключително важна и в проектните дейности са предвидени  тренинг обучения в два модула.

         В края на проекта ще се проведе   форум, посветен на свободното време на учениците. На една форум сесия с участието на ученици, родители, учители, институции, свързани с образованието, медии и граждани ще обсъдят заетостта, потребностите и  възможностите за осмисляне на свободното време на учениците. Различните гледни точки ще позволят да се формулират препоръки за повишаване ефективността на извънкласните форми.